เปิดรับสมัครนักเรียน

ประกาศสำคัญ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโรค COVID -19 (ฉบับที่ 14)


จากประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโรค COVID -19 (ฉบับที่ 14) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564

ข้อ 1 ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โรงเรียนจึงประกาศ หยุดเรียนและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งทำให้ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2564 ในข้อ 5. ขั้นตอนการรับสมัคร ในขั้นตอนที่ 4 รับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 – วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้ทางโรงเรียนจึงขอยกเลิกขั้นตอนนี้ และให้ผู้ปกครองถ่ายภาพ สูติบัตร และรูปถ่ายติดบัตร (ข้อ 4.เอกสารหลักฐานและการรับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ) ส่งในระบบรับสมัครฯ

ติดต่อสอบถามสำนักงานโรงเรียน
โทรศัพท์ : 02-662-3180-6
โทรสาร : 02-662-3188

โครงการบริการวิชาการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 80 คน และเพื่อการศึกษาวิจัยอีกจำนวนหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • มีอายุระหว่าง 5-6 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)
กำหนดการ
วัน / เดือน / ปี รายการ
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 - วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 รับสมัครฯ ออนไลน์ http://prathom.swu.ac.th และชำระเงินค่าสมัครฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา หรือ สามารถสแกนชำระเงินผ่าน Application : SCB EASY ได้
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น. ผู้ปกครองที่มีปัญหาในการสมัคร สามารถมาติดต่อแก้ไข ได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 - วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครฯ ตามประกาศเลขที่สมัคร ในระบบอนไลน์ http://prathom.swu.ac.th และที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
*** - การรับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ จะแจ้งเลขประจำตัวผู้สมัคร วันและเวลาในระบบออนไลน์

*** หมายเหตุ [ยกเลิกตามประกาศ]

- [แก้ไขตามประกาศ] โดยให้ผู้ปกครอง อับโหลด ถ่ายภาพ สูติบัตร และรูปถ่ายติดบัตรส่งในระบบรับสมัครฯ

*** วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 - วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

*** หมายเหตุ [ยกเลิกตามประกาศ]

*** - รับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ ณ โถงล่างอาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์และห้องนาฎศิลป์ ชั้น 1 อาคาร 7

  • *** - โปรดมารับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ
  • *** - วันรับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ ไม่ต้องนำนักเรียนมา หากไม่มารับบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ ในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
*** หมายเหตุ [ยกเลิกตามประกาศ]
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการคัดเลือก (จับฉลาก) เริ่ม 14.00 น.
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนจะติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และทาง Website ที่ http://prathom.swu.ac.th
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รับเอกสารรายงานตัวนักเรียน ณ โรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ถ้าไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นำนักเรียนมารายงานตัว ตามเวลาที่กำหนดในเอกสารรายงานตัว
  • ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่นำนักเรียนมารายงานตัวตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564